Vedtægter

Vedtægter for kreds 95

Vedtægter til Download.

§ 1 Kredsens navn er Tønder Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 95 af Danmarks Lærerforening.

Stk. 2 Kredsens hjemsted er Tønder Kommune og omfatter medlemmer i Tønder Kommune.

§ 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

Kredsen fungerer tillige som valgkreds, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 15.

Som en del af kredsen råder Tønder Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 95) over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for Tønder Lærerkreds.

§ 3 Som medlemmer kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 10 har ret til at være medlem af kredsen. Kun almindelige medlemmer er valgbare og har stemmeret efter de nærmere bestemmelser i vedtægterne.

Stk. 2 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse. Såfremt hovedstyrelsen ikke kan godkende en indmeldelse, skal den pågældende og vedkommende kreds have en meddelelse herom.

Stk. 3 Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. Udmeldelse af foreningen kan ikke finde sted, når der i en kompetent forsamling er vedtaget varsel om lovlig konflikt for en del af eller alle foreningens medlemmer, og indtil konflikten er ophævet ved beslutning, eller den er afviklet.

Stk. 4 Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, påløbne renter og gebyrer senest 1 måned efter påkravets afsendelse, slettes som medlem af foreningen efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages, efter at kontingentrestancen m.v. er betalt, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter § 4. Medlemmernes pligt til at betale kontingentrestancen, påløbne renter og gebyrer ophører ikke ved sletning som medlem af foreningen. Vedtægter kreds 95 – Marts 2012

§ 4 Regnskabs- og budgetår 01.01.– 31.12.

Stk. 2 Revideret regnskab forelægges generalforsamlingen.

Stk. 3 Vedr. budget for kommende regnskabsår:

Kredsstyrelsen bemyndiges til, efter kongressen, at udarbejde foreløbigt budget og fastsætte foreløbigt kontingent.

Stk. 4 De første 3 mdr. (januar, februar og marts) opkræves kontingent efter budgetforslaget. Det på generalforsamlingen endeligt vedtagne kontingent reguleres herefter med virkning fra 1. april, såfremt det forelagte budgetforslag ændres af generalforsamlingen.

Stk. 5 Det enkelte medlem af kredsen hæfter over for Tønder Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 95)’s forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

Stk. 6 Kontingenter, som ikke er betalt senest 2 uger efter den angivne sidste rettidige indbetalingsdato, og som skal genopkræves, pålægges et administrationsgebyr, hvis størrelse fastsættes af kredsstyrelsen for et regnskabsår ad gangen.

Stk. 7 Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingentet opkræve på den mest hensigtsmæssige måde. Efterlevende ægtefæller er fritaget for at betale kredskontingent.

§ 5 Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 2. tirsdag i marts, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på skolerne samt på kredsens hjemmeside.

Ved indkaldelsen angives foreløbig dagsorden og frist for indsendelse af punkter til den endelige dagsorden. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal skriftligt foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 3 Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der optages på dagsordenen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Beslutninger træffes ved absolut flertal (jf. dog § 8,11 og 12.)

Stk. 4 Skriftlig afstemning afholdes, såfremt 5 medlemmer begærer det.

Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges til den/de pågældende post (er). Ved personvalg skal der foreligge en accept fra den/de foreslåede kandidater, om de er villige til at modtage valg.

Det er ikke muligt at stemme ved brev eller fuldmagt.

Stk. 5 Endelig dagsorden og oversigt over de reviderede regnskaber for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 dage før generalforsamlingen. Vedtægter kreds 95 – Marts 2012

§ 6 På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter optages:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskaber
a) Årsregnskab
b) Regnskab for kredsens særlige fond.
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og størrelsen af vederlag til evt. lønnet medhjælp.
6. Budget og fastsættelse af kredskontingent
7. Valg jf. § 8
8. Eventuelt.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kredsformanden eller kredsstyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne skriftligt kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (sommerferien fraregnet) efter, begæringen er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 10 dages varsel ved opslag på skolerne og fremsendelse af alm. brev til medlemmer, som ikke har en skole som tjenestested, og til medlemmer uden tjenestested.

§ 8 Kredsen ledes af en styrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.
Valgene foregår i lige år og gælder for en toårig periode fra 01.04. – 31.03.
For samme periode vælges 2 suppleanter til de kongresdelegerede, 3 suppleanter til kredsstyrelsen samt 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Valgene sker således:

1. Formand (kongresdelegeret)
2. Næstformand (2. kongresdelegeret)
3. Kasserer
4. 2 kredsstyrelsesmedlemmer
5. 2 suppleanter til de kongresdelegerede
6. 3 suppleanter til kredsstyrelsen
7. 2 revisorer
8. 2 revisorsuppleanter

Stk. 2 Valg af delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres og suppleanter for disse, samt af kredsformand, finder sted efter de af hovedstyrelsen fastsatte retningslinier

Stk. 3 Kredsstyrelsen sikrer, at valget sker i lige år. Vedtægter kreds 95 – Marts 2012

§ 9 Efter hver generalforsamling med personvalg konstituerer kredsstyrelsen sig med sekretær samt stående udvalg.

Stk. 2 Kredsstyrelsen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt og mindst halvdelen af kredsstyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed i kredsstyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3 Kredsstyrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg og vælger repræsentanter til udvalg, hvori kredsen er repræsenteret.

Stk. 4 Kredsen kan kun foretage almindelig låneoptagelse efter beslutning i kredsstyrelsen.

Stk. 5 I øvrigt fastsætter kredsstyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 10 Kredsstyrelsen drager omsorg for, at valg af tillidsrepræsentanter og stedfortræder sker i henhold til §§ 11, 11A og 11B i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Stk. 2 Tillidsrepræsentanterne vælges i marts måned i lige årstal. Valget gælder i 2 år med tiltrædelse 1. august.

§ 11 Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne danner kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub.

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.

TR/kontaktpersonen er formand for klubben og er forbindelsesled til kredsstyrelsen.

Valg af TR og TR-suppleant sker iht. TR-reglerne.

Valg af kontaktperson og suppleant for denne sker efter de af kongressen fastsatte bestemmelser.

Stk. 2 Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.

Kontaktpersonen varetager forbindelsen med kredsstyrelsen

Stk. 3 Medlemmer, som ikke er ansat på en skole, men er ansat efter overenskomst indgået af DLF eller LC, kan udgøre en særlig klub under kredsen.

Stk. 4 Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift. Vedtægter kreds 95 – Marts 2012

§ 12 Tønder Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings kreds 95) kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken mindst 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende almindelige medlemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3 flertal for forslaget, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

Ved kredsens opløsning tilfalder dog de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond.

§ 13 Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag om ændringer er optaget på dagsordenen for generalforsamling indkaldt med den for ordinær generalforsamling fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (inkl. stemmer ikke) stemmer for.

§ 14 Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling den 13.03.2012.

Jørn Wind Ulrik Nielsen

Dirigent Kredsformand